Licență

Limbă și literatură

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program de licență este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, de nevoile actuale specifice pentru angajarea pe piața muncii, valorificând experiența, personalitatea didactică și culturală a profesorilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs și de seminar nu se focalizează doar pe transmiterea de informație, ci mai cu seamă pe dobândirea unor abilități de gândire critică, de prelucrare și gestionare creativă a informației științifice de către student. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de studiu și de cercetare pentru ca absolvenții să poată face față situațiilor de integrare și angajare în diferite medii profesionale.

 

Discipline studiate: literatură comparată, teoria literaturii, lingvistică, literatură română, limba română contemporană,cercetare folclorică și etnologică, literatura engleză/franceză/germană, limba engleză/franceză/germană contemporană, diferite cursuri opționale pentru disciplinele fundamentale și de specialitate în domeniu etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura română în învățământul gimnazial, asistent de cercetare, referent literar, jurnalist etc.

 

Planuri de învățământ: Română-Engleză   Română-Franceză   Română-Germană

Programul de studii Limba și literatura engleză și Limba și literatura franceză/ germană/ română se încadrează în domeniul de licență Limbă și Literatură, iar durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Activitățile de curs și seminar specifice acestui program de studiu se axează pe înțelegerea și explicarea sistemului gramatical al limbilor engleză și franceză/ germană/ română din perspectivă tradițională și generativ-transformațională; analiza critică a teoriilor și curentelor literare (renaștere, clasicism, romantism); utilizarea lexicului de bază al limbilor engleză, franceză, germană, română în limbajul scris și oral, într-o varietate de situații; analiza structurilor lingvistice și literare; documentarea și utilizarea surselor de informație.

 

Discipline studiate: programul de studii este structurat pe trei direcții fundamentale – discipline fundamentale (teoria literaturii, literatură comparată, studii culturale), discipline de specialitate (limbă și literatură engleză și franceză/ germană/ română, civilizație britanică și americană, cursuri practice, cum ar fi structuri gramaticale, traduceri, tehnici de comunicare orală și scrisă, lexic special, analiza textului, redactare de text academic), discipline complementare (practică). La acestea se adaugă disciplinele facultative (spaniolă, rusă, arabă) și opționale (analiza discursului, pragmatică, semantică). Departamentul pentru pregătirea personalului didactic asigură cursurile necesare pregătirii viitorilor profesori. În chestionarele completate, absolvenții acestui program afirmă că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de programul urmat și peste 80% dintre ei continuă cu programe de masterat.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesori de limba engleză/ franceză/ germană/ română în învățământul secundar; secretari literari; editori; redactori; traducători/ interpreți.

 

Planuri de învățământ: Engleză-Română   Engleză-Franceză   Engleză-Germană

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Limbă și literatură. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS) în forma de învățământ cu frecvență. Programul realizează dezvoltarea intelectuală, a gândirii critice și a competențelor practice de comunicare eficientă în limbile chineză și română/ engleză/ franceză/ germane. Studenții ajung la cunoașterea principalelor curente și teorii literare, a operelor semnificative din literatura chineză și a interferențelor acestora cu alte spații culturale, cât și a principalelor modele și concepte ale lingvisticii teoretice; pot analiza și interpreta operele literare la nivel formal, la nivelul conținutului și prin raportare la contextul cultural. Nu în ultimul rând, programul urmărește dezvoltarea capacității de adecvare la situații specifice de comunicare, la moduri și stiluri de comunicare variate.

 

Discipline studiate: fundamentale: teoria literaturii, literatura comparată, teoria culturii și studii culturale, lingvistica generală; discipline de specialitate: civilizație chineză, istoria literaturii chineze, limbă chineză contemporană, limbi și literaturi străine etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: filologi și asistenți de cercetare în domeniul filologiei, consilieri culturali, traducători, interpreți, interpreți relații diplomatice, referenți literari, editori, redactori, funcționari de stat și funcționari publici.

 

Planuri de învățământ: Chineză-Română   Chineză-Engleză   Chineză-Franceză   Chineză-Germană

Limbi și literaturi (învățământ la distanță)

Programul de licență Limba și literatura română – Limba și literatura engleză/ franceză în forma învățământ la distanță este adresat tuturor absolvenților de liceu care doresc să-și dezvolte competențe identice acelora oferite de programul de studii de licență în forma cu frecvență, dar care le oferă posibilitatea să exercite concomitent o profesie datorită sistemului specific ID (materiale didactice în tehnologie ID, sistem tutorial față în față și/sau pe platforma eLearning). Obiectivele programului se concretizează într-un plan de pregătire profesională pentru viitorii profesori, dar și pentru alte profesii, prin discipline fundamentale și de specialitate. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât în cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limbă și literatură română/ engleză/ franceză în învățământul secundar, asistent de cercetare, traducător în companii naționale/ multinaționale, referent de specialitate, secretar literar, editor, redactor de carte, funcționar public.

 

Planuri de învățământ: Română-Engleză   Română-Franceză

Studii culturale

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este domeniul Studii culturale. Durata studiilor este de 3 ani (180 de credite ECTS). Planul de pregătire al acestui program, predat în limba engleză, urmărește formarea profesională și științifică, dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică și creativă, de comunicare și de interacțiune socială a absolvenților.

 

Discipline studiate: studii culturale, mass-media în SUA, cultură populară americană, istoria SUA, cultură vizuală, gândire politică americană, literatură americană, limba engleză.

 

Perspective după finalizarea studiilor: manager organizație culturală, secretar agenție presă/editură/redacție, consilier cultural, designer instrucțional, referent relații externe, profesor în învățământul preșcolar, primar sau gimnazial, traducător, interpret.

 

Plan de învățământ

Limbi moderne aplicate

Planul de pregătire al programului de licență Limbi moderne aplicate limba franceză/ germană - limba engleză a fost conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România, obiectivele și profilul de competențe fiind dezvoltate în concordanță cu nevoile identificate pe piața muncii. Programul de studii Limbi moderne aplicate are o durată a studiilor de 3 ani (180 de credite ECTS) și este structurat pe trei direcții fundamentale – discipline fundamentale (limba modernă contemporană, terminologie), discipline de specialitate (teoria și practica traducerii, civilizație franceză/ germană/ engleză, limbaje de specialitate, strategii de comunicare, corespondență comercială), discipline complementare (economie generală, informatică aplicată, integrare europeană și instituții comunitare). Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de traducere și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie. Studenții pot opta pentru modulul pedagogic ceea ce le permite să urmeze și o carieră didactică.

 

Discipline studiate: Limba franceză/ germană/ engleză contemporană, terminologie, teoria și practica traducerii, tehnici de comunicare, strategii de comunicare profesională, drept, economie generală, informatică aplicată, integrare europeană și instituții comunitare.

 

Perspective după finalizarea studiilor: interpret; traducător; referent relații externe; documentarist; mediator; organizator protocol; organizator târguri și expoziții; corector; tehnoredactor; asistent de cercetare în lingvistică.

 

Planuri de învățământ: Franceză-Engleză   Germană-Engleză