Masterat

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Programul Inovare culturală este orientat atât către cercetarea umanistă cât şi către aria creativității literare şi culturale. El se bazează pe specificul literelor braşovene la care activează profesori care sunt atât scriitori cât şi manageri culturali. Aceste competențe complementare ale cadrelor didactice cu experiență fac ca atât latura științifică cât şi cea care ține de creativitatea literară şi culturală, în sens larg, să fie foarte bine puse în evidență.

Programul are o latură practică foarte solidă pentru că el mizează pe dobândirea de competențe „în acțiune”. Masteranzii sunt învățați nu numai cum se scrie un proiect cultural, cum se creează sau traduce un text (în diferite genuri), dar şi cum se realizează până la capăt un produs, cu toate elementele care îl compun.

 

Discipline studiate: Scriere creatoare, Traducere literară, Roman contemporan universal, Dramaturgie, Literatură pentru copii, Antropologie culturală, Management cultural, Teme și discursuri ale lumii contemporane, Studii de film etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: instituții publice şi private cu profil cultural sau având componente culturale; industrii creative; piața editorială; redacții de ziare, reviste, radio, televiziune care acoperă şi segmentul cultural; organizații non-guvernamentale de profil, studiouri de film, teatre; profesori pentru învățământul preuniversitar liceal etc.

 

Plan de învățământ

Subsumat domeniului Filologie, Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză) este un program masteral de cercetare derulat exclusiv în limba engleză pe parcursul a doi ani (4 semestre, 120 ECTS). Disciplinele din alcătuirea planului de învățământ sunt orientate înspre studierea, din perspectivă macrolingvistică, a unui complex de fenomene asociate comunicării în și dintre comunități etnice și profesionale diferite. Care sunt variabilele situațiilor de comunicare interculturală? Cum pot fi ele investigate sistematic? Ce forme îmbracă transferul sensurilor și mesajelor de la o comunitate lingvistică la alta? Acestea sunt câteva dintre aspectele problematizate în cadrul acestui program. Predarea și învățarea se bazează pe metode euristice care presupun implicarea studentului în activități și proiecte individuale și în echipă, rezolvarea de probleme concrete de comunicare, precum și pe crearea de oportunități pentru punerea în practică a informațiilor descoperite. Este vizată cu prioritate pregătirea de specialiști capabili să identifice în timp real variațiile culturale și să le interpreteze în spiritul relativismului cultural și lingvistic, pentru a interacționa cu succes în contexte culturale și în situații de comunicare diferite.

 

Discipline studiate: Managementul proiectelor de cercetare, Metode de cercetare cantitativă și calitativă, Construcția sensului în interacțiunea verbală, Interculturalitate și comunicare profesională scrisă și orală, Trăsături culturale ale comunicării verbale și non-verbale, Lexicografie bilingvă, Traducerea ca artă, Teoria și practica subtitrării etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura engleză în învățământul liceal, asistent de cercetare, terminolog, interpret, traducător, consilier în administrația publică.

 

Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează programul Studii de limba și literatura română este Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS), iar planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului superior din România și pe baza valorificării expertizei specialiștilor de la Facultatea de Litere. Activitățile de curs și de seminar nu se focalizează pe transmiterea de informație, ci pe selecție și consultanță în vederea gestionării eficiente a informației științifice de către student. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare și de rezolvare a unor probleme concrete cu care absolvenții se vor confrunta în viitoarea profesie.

 

Discipline studiate: Curente actuale în lingvistică, Limba română în diacronie, Strategii de comunicare interpersonală, Sociolingvistică, Metode de cercetare în științele umaniste, Managementul proiectelor de cercetare, Proză și poezie românească modernă și postmodernă, Teorii ale modernismului românesc în context european etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura română în învățământul liceal, asistent de cercetare, referent literar, jurnalist, redactor de carte, redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală, funcționar public, consultant de specialitate în companii naționale și multinaționale.

 

Plan de învățământ

Program de masterat, cursuri de zi.
Durata studiilor: 2 ani. 120 credite. Limba de predare: franceza
Nr. locuri: 10 bugetate / 25 cu taxă

 

Prin dimensiunea sa pluridisciplinară și multiculturală, programul de masterat Studii de limbă și de cultură franceză angrenează profesorii de specialitate din facultate cât și din instituțiile partenere (cadre didactice și cercetători din țările francofone cu care Universitatea are o îndelungată tradiție de schimburi și colaborări, precum și o bogată experiență în organizarea de conferințe internaționale, stagii de cercetare sau ateliere de creație interdisciplinare) într-o abordare inovatoare, urmărind direcțiile recente de cercetare și practică din domeniul lingvisticii, literaturii și culturii. Absolvenții acestui program de masterat se vor putea angaja în diverse domenii (traducători, interpreți, profesori, experți în comunicare, funcționari ai instituțiilor internaționale) sau vor putea continua activitatea de cercetare filologică în cele două direcții (lingvistică si literatură/cultură franceză) prin programele de cercetare doctorală care există în cadrul Facultății de Litere sau în alte facultăți de profil.

Ca urmare, noul program de masterat urmărește, prin caracterul său bidimensional (studii de limbă și de literatură/cultură franceză), dezvoltarea competențelor multiple atât în domeniul practicii profesionale cât și în cercetare, accentuând plurilingvismul, interdisciplinaritatea și multiculturalismul. Masteratul se va afla în centrul activităților culturale și științifice francofone ale Facultății de Litere, reprezentând cadrul în care vor fi invitate personalități din spațiul cultural european și mondial francofon și obiectivul predilect al parteneriatelor francofone actuale ale Universității Transilvania cu Ambasada Republicii Franceze la București, Institutul Francez, Agenția Universitară a Francofoniei, Alianța Franceză, Consulatul Francez la Brașov și mediul de afaceri francofon din regiune. Desigur, masteratul va fi deschis mobilităților cu universitățile cu care avem acorduri de parteneriat Erasmus+.

 

Plan de învățământ

Programul de masterat cu frecvență redusă Limba și literatura română – identitate în multiculturalism este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul Filologie și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată pentru viitorii profesori de limba și literatura română. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura română, referent de specialitate, profesor documentarist, asistent de cercetare în institute de cercetări lingvistice, de studii culturale sau de teorie și istorie literară, coordonator de programe culturale, redactor de carte, redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală, funcționar public, consultant de specialitate în companii naționale și multinaționale.

 

Plan de învățământ

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este domeniul Filologie. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS).

 

Planul de pregătire al acestui program de masterat este conceput ținând seama de orientarea generală a învățământului nostru superior, și valorifică expertiza specialiștilor de la Facultatea de Litere și pune în valoare specificul cultural, literar și lingvistic al spațiului transilvan. Activitățile de curs și de seminar au caracter interactiv, focalizând pe formarea unor competențe interculturale în concordanță cu cerințele lumii globalizate, pe stimularea capacității de cercetare și lucru în echipă, de stimularea originalității și creativității individuale. Activitățile de seminar și cele de practică de specialitate sunt centrate pe dezvoltarea competențelor de cercetare din perspectivă interculturală și interdisciplinară.

 

Discipline studiate: Interculturalitate și literatură (cu accent pe literatura de expresie germană din România), Interferențe lingvistice în spațiul sud-est european, Comunicare interculturală și traducere, Literatura migranților, Interferențe culturale și literare în spațiul sud-est european, Spații interculturale – topoi în literatura de expresie germană din România, Interculturalitate în publicitate, ș.a.

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura germană în învățământul liceal, referent cultural/literar, jurnalist cultural, traducător (literar), etc.

 

Plan de învățământ

Programul de studii de masterat Cultură și discurs în spațiul anglo-american în forma IFR este conceput ca un masterat de aprofundare în domeniul fundamental Științe umaniste, domeniul de masterat Filologie, și se adresează mai ales absolvenților programelor de licență din acest domeniu, propunând un plan de pregătire profesională avansată (120 ECTS) pentru viitorii profesori de limba și literatura engleză. Programul dezvoltă și o importantă componentă interdisciplinară, ceea ce le va permite absolvenților inserția pe piața muncii și în alte domenii decât cel didactic, prin pachetele de cursuri opționale. La dispoziția studenților se află: bibliotecă universitară cu cărți de specialitate și laboratoare moderne (laborator de studii lingvistice, laboratoare multimedia).

 

Perspective după finalizarea studiilor: profesor de limba și literatura engleză; traducător; redactor de carte; asistent de cercetare în institute de cercetări lingvistice, de studii culturale sau de teorie și istorie literară; redactor de specialitate în presa scrisă sau audiovizuală.

 

Plan de învățământ